Επωνυμία: Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης (Π.Γ.Ν.Α.)
– Έτος ιδρύσεως: 1939 (ΦΕΚ.344/29-8-1939, τεύχος Α’)

– Νομική μορφή: ΝΠΔΔ

– Διάρθρωση Συμβουλίου Διοίκησης (ΣΔ).
Το ΣΔ είναι Εννιαμελές και συγκροτείται με βάση το αρ.7 παρ.4 του Ν.3329/2005 (ΦΕΚ. 193/31-05-2010) από τους ακολούθους:
α) Νικόλαο Ραπτόπουλο του Κωνσταντίνου διοικητή του Νοσοκομείου ως Πρόεδρο.
β) Μπούρο Δημοσθένη Καθηγητή Πνευμονολογίας.
γ) Ράστο Αθανάσιο του Ηλία υπάλληλο του ΟΤΕ με αναπληρωτή του τον Τσιακυρούδη Ευάγγελο του Αθανασίου Προγραμματιστή.
δ)Αρμενάκη Κρυσταλλία του Κωνσταντίνου δικηγόρο, με αναπληρωτή της τον Καρτάλη Γεώργιο του Νικολάου Καθηγητή Ιατρικής.
ε) Καράμπελα Αριάδνη του Αθανασίου ιδιωτική υπάλληλο, με αναπληρωτή της τον Τζανίδη Νικόλαο του Θεμιστοκλή Δικηγόρο.
στ) Ιορδάνη Ντόλα του Νικολάου πτυχιούχο Ανωτάτης Βιομηχανικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, αναπληρωτή Διοικητή του Νοσοκομείου με αναπληρωτή του τον Πασχάλη Μηλιατζόπουλο του Νικολάου κλάδου ΤΕ Λογιστικής.
ζ) Χρήστο Λίμα του Μιχαήλ Επιμελητής Α΄ Παιδοχειρουργικής του κλάδου Ιατρών ΕΣΥ ως εκπρόσωπο των ιατρών και των ειδικευομένων ιατρών του Νοσοκομείου, με Αναπληρωτή του τον Πλουμή Πασαδάκη του Σταύρου Καθηγητή Νεφρολογίας του Δ.Π.Θ., ομοίως.
η) Αργυρώ Κιοσέογλου του Αθανασίου Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Νοσηλευτικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου, με αναπληρώτρια της την Δημητρούλα Αλεξάκη του Δημητρίου κλάδου ΤΕ Νοσηλευτικής αρχαιότερη Προϊσταμένη Νοσηλευτικού τομέα του ιδίου Νοσοκομείου.
θ) Αθανάσιο Χριστοδούλου του Συμεών, υπάλληλο κλάδου ΤΕ Νοσηλευτικής ως εκπρόσωπο του λοιπού προσωπικού του Νοσοκομείου πλην Ιατρών, με αναπληρωτή του τον Νικόλαο Γιοφτσίδη του Αθανασίου υπάλληλο κλάδου ΤΕ Νοσηλευτικής ομοίως.
Αντιπρόεδρος του Συμβουλίου ορίζεται ο Τσαταλάς Κωνσταντίνος. Η θητεία των ανωτέρω διοριζομένων λήγει στις 3-9-2011.
– Θυγατρικοί Οργανισμοί & Υπηρεσίες.
α) Κ.Υ. Σουφλίου (περιλαμβάνονται Περιφερειακά Ιατρεία).
β) Κ.Υ. Σαμοθράκης (περιλαμβάνονται Περιφερειακά Ιατρεία). (Συνολικά 29 ΠΙ)
γ) Τ.Ε.Ε. Α? Κύκλου Νοσηλευτικής (Νοσηλευτική Σχολή)

– Έτος συστέγασης με το Ιατρικό Τμήμα του ΔΠΘ.
α) Π.Δ.459/26-11-1987 (Ίδρυση Κλινικών και Εργαστηρίων στο Τμήμα Ιατρικής του ΔΠΘ)
β) αρ.Α3β/οικ.7956/31-05-1988 ΚΥΑ περί «Εγκαταστάσεως και λειτουργίας Πανεπιστημια-κών Κλινικών και εργαστηρίων του Τμήματος Ιατρικής του ΔΠΘ στο ΓΠΝΑ»
γ) αρ.2/21/20-10-1988 απόφαση ΔΣ «Χωροταξική τοποθέτηση Πανεπιστημιακών Κλινικών και εργαστηρίων του Τμήματος Ιατρικής του ΔΠΘ στο ΓΠΝΑ»

Δομή

Ανώτατο όργανο στην οργανωτική δομή του Νοσοκομείου είναι ο Διοικητής, το Συμβούλιο Διοίκησης, καθώς και ο Αναπληρωτής Διοικητής.
– Απ’ευθείας στον Διοικητή υπάγονται τα ακόλουθα Τμήματα και Γραφεία.
1.Τμήμα Ελέγχου Ποιότητος
2.Τμήμα Έρευνας & Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης.
3.Γραφείο Νομικών Υποθέσεων
4.Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων-Επικοινωνίας με τον πολίτη
5.Γραφείο Υποδοχής Ασθενών.

– Η οργανωτική δομή του ΠΓΝΑ διακρίνεται σε πέντε (5) Διευθύνσεις.
1.Διεύθυνση Ιατρικής Υπηρεσίας
2.Διεύθυνση Νοσηλευτικής Υπηρεσίας
3.Διεύθυνση Διοικητικής Υπηρεσίας
4.Διεύθυνση Τεχνικών & Ξενοδοχειακών Υπηρεσιών
5. Διεύθυνση Πληροφορική Υπηρεσίας