ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΟΙΚ-ΟΙΚΟΝ ΥΠ.ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠ. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ