Η Δημόσια Σχολή Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ. Σ.Α.Ε.Κ), Βοηθών Νοσηλευτικής, του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης (Π.Γ.Ν.Αλεξ/πολης), τελεί υπό την αρμοδιότητα του Υπουργείου Υγείας.

Η Σ.Α.Ε.Κ, Β. Νοσηλευτικής του Π.Γ.Ν.Αλεξ/πολης παρέχει δωρεάν Μεταδευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Επιπέδου: 5) και λειτουργεί Ειδικότητες Β. Νοσηλευτικής, ανά έτος, με την έκδοση σχετικής Εγκυκλίου του Υπουργείου Υγείας. Με την διαμόρφωση και την εποπτεία του εκπαιδευτικού πλαισίου που ανήκει στη Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Κατάρτισης Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας (Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.&Ν.) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Και παρέχεται  η δυνατότητα πρόσβασης των αποφοίτων των Σ.Α.Ε.Κ σε συναφούς ειδικότητας Τμήματα Α.Ε.Ι  (Επίπεδο: 6) με κατατακτήριες εξετάσεις.

Η φοίτηση στο Σ.Α.Ε.Κ. είναι συνολικά διάρκειας πέντε (5) εξαμήνων, επιμερίζεται σε τέσσερα (4) εξάμηνα θεωρητικής και  εργαστηριακής κατάρτισης συνολικής διάρκειας 1.200 διδακτικών ωρών και σε ένα (1) εξάμηνο Πρακτικής Άσκησης συνολικής διάρκειας 960 ωρών, σύμφωνα με τα εγκεκριμένα προγράμματα σπουδών της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης (Γ.Γ.Δ.Β.Μ.).