ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ – ΒΙΒΛΙΟ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΠΓΝΑ

 

1Ο Ετήσιο Νοσηλευτικό Συνέδριο Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης του Π.Γ. Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης

Quality Manual

2019-2020 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος φοίτησης σε Πρόγραμμα χορήγησης Παθολογικής Νοσηλευτικής Ειδικότητας στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Έβρου- Νοσηλευτική Μονάδα Αλεξανδρούπολης, για το έτος 2018-2019(3)

Πρόγραμμα χορήγησης Παθολογικής Νοσηλευτικής Ειδικότητας του Π. Γ. Νοσοκομείου Έβρου- Νοσηλευτικής Μονάδας Αλεξανδρούπολης

Γενικά
Το Αυτοτελές Τμήμα Ελέγχου Ποιότητας, Έρευνας και Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης συστάθηκε σύμφωνα με τον Οργανισμό του Νοσοκομείου (άρθρο 5, ΦΕΚ 1156 / τ. Β ́/10-4-2012) και υπάγεται απευθείας στο Διοικητή.

Πολιτική Ποιότητας

Η δέσμευση της Διοίκησης για την αποτελεσματική λειτουργία ενός ολοκληρωμένου Συστήματος Ποιότητας μπορεί να περιλαμβάνει

α) την αναλυτική περιγραφή των δραστηριοτήτων του Νοσοκομείου καθώς και των διαδικασιών που τις διέπουν,
β) τον έλεγχο της καλής λειτουργίας των δραστηριοτήτων και της τήρησης των διαδικασιών και
γ) την τεκμηρίωση και τήρηση αρχείου δεικτώνμε στόχο τη συνεχή βελτίωση που εξασφαλίζεται, μεταξύ άλλων, και από την Πολιτική Ποιότητας.

Όραμα της Διοίκησης και του προσωπικού του Νοσοκομείου είναι η συνεχής βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών με σκοπό την κάλυψη των αναγκών και των προσδοκιών των ασθενών/συνοδών και των υπόλοιπων εμπλεκόμενων φορέων στο Εθνικό Σύστημα Υγείας.

Στόχοι του Νοσοκομείου υπό το πρίσμα ενός Συστήματος Ποιότητας είναι οι εξής:

• Η παροχή εξατομικευμένων υπηρεσιών φροντίδας υγείας ώστε να καλύπτουν τις ανάγκες, τις επιθυμίες και την ιδιωτικότητα των ασθενών.
• Η υψηλή διαθεσιμότητα αξιόπιστων υπηρεσιών προς τους ασθενείς.
• Η τήρηση κανόνων υγιεινής και ασφάλειας των ασθενών, συνοδών και εργαζομένων του Νοσοκομείου.
• Η βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας στη λειτουργία του Νοσοκομείου.
• Η τήρηση της κείμενης ευρωπαϊκής και εθνικής νομοθεσίας καθώς και των σχετικών κανονισμών που απορρέουν από αυτές.
• Η παρακολούθηση των βασικών διεργασιών του Νοσοκομείου μέσα από ένα πλαίσιο δεικτών και τη συνεχή επισκόπηση και επικαιροποίηση αυτών.

Η επίτευξη των στόχων θα γίνει μέσα από:

• Τη συνεχή βελτίωση της ικανοποίησης των ασθενών/συνοδών μέσω της παροχής αξιόπιστων υπηρεσιών υγείας, δεδομένων των διαθέσιμων πόρων και υποδομών.
• Τη διαχείριση των υποδείξεων και των παραπόνων των ασθενών/συνοδών.
• Τη συνεχή εκπαίδευση, εξειδίκευση και αξιολόγηση του προσωπικού του Νοσοκομείου.
• Τη συνεχή παρακολούθηση δεικτών και τη λήψη αποφάσεων βάσει των δεδομένων που προκύπτουν από αυτούς.
• Τον καθορισμό συγκεκριμένων προδιαγραφών λειτουργίας οι οποίες ελέγχονται και επικαιροποιούνται συστηματικά.
• Τη συνεχή βελτίωση της αποτελεσματικότητας του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας.

Στόχοι

Βασικοί στόχοι του Αυτοτελούς Τμήματος Ελέγχου Ποιότητας, Έρευνας και Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης αποτελούν οι εξής:

1. Η προώθηση και παρακολούθηση της υλοποίησης της Πολιτικής Ποιότητας

2. Η εφαρμογή της Πολιτικής Ποιότητας η οποία έχει άμεση σχέση με τους σκοπούς του νοσοκομείου καθώς και με τις ανάγκες και τις προσδοκίες των χρηστών των υπηρεσιών του νοσοκομείου

Αρμοδιότητες

Στο Άρθρο 14 αναφέρονται συγκεκριμένα, οι αρμοδιότητες του Αυτοτελούς Τμήματος Ελέγχου Ποιότητας, Έρευνας και Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης ως εξής:

α. Η διαρκής ενημέρωση και αναθεώρηση του τύπου των εγγράφων, ο καθορισμός τυποποίησης για μορφές εγγράφων ειδικών χρήσεων (φάκελος ασθενούς, εσωτερικά σημειώματα, παρουσιάσεις, επιστολές προς δημόσιες υπηρεσίες, κ.α.), ενδεχομένως και με λογότυπο του νοσοκομείου.

β. Η διεξαγωγή εσωτερικών επιθεωρήσεων με σκοπό τη καταγραφή αποκλίσεων ή μη συμμορφώσεων με το Σύστημα Ποιότητας.

γ. Η εκπόνηση της πολιτικής και η τήρηση των κανόνων που αφορούν την υγιεινή και την ασφάλεια των εργαζομένων και νοσηλευομένων, σε συνεργασία με την Ιατρική και Τεχνική Υπηρεσία.

δ. Ο έλεγχος σε συνεργασία με τις συναρμόδιες διευθύνσεις για τα απόβλητα και απορρίμματα του νοσοκομείου με στόχο την προστασία του περιβάλλοντος.

ε. Η εισήγηση μέτρων για την βελτίωση των χώρων εργασίας.

στ. Η πρόληψη και η ανάπτυξη ευαισθησίας σε θέματα ασφάλειας πληροφοριών του νοσοκομείου.

ζ. Η ευθύνη της συνολικής παρακολούθησης της αποτελεσματικότητας του Συστήματος Δεικτών Διοίκησης-Διαχείρισης του νοσοκομείου, η υποβολή προτάσεων για βελτίωση υπαρχόντων ή εισαγωγή νέων εργαλείων διαχείρισης, ο σχεδιασμός και η παρακολούθηση δεικτών αποτελεσματικότητας που επηρεάζουν την ικανοποίηση των χρηστών, η υποβολή προτάσεων για βελτίωση ή για σχεδιασμό νέων υπηρεσιών εξυπηρέτησής των.

η. Η ευθύνη της καταγραφής και παρακολούθησης της λειτουργίας των δραστηριοτήτων καθώς και η ευθύνη για την διαρκή βελτίωση και εξέλιξη τους σε συνεργασία και με τα αρμόδια τμήματα.
θ. Η διαρκής αξιολόγηση των παρεχομένων από το νοσοκομείο υπηρεσιών, για λογαριασμό των ασθενών .Στις αρμοδιότητες του είναι η αποδοχή και αξιολόγηση των παραπόνων των ασθενών, καθώς ο σχεδιασμός ερωτηματολογίων και άλλων ερευνών ικανοποίησης, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες και το γραφείο Υποστήριξης με τον Πολίτη.

ι. Η συνεργασία με τα κατά περίπτωση αρμόδια τμήματα και το γραφείο υποστήριξης πολίτη για αποτελεσματική και γρήγορη ανταπόκριση στα παράπονα των πολιτών που σχετίζονται με παροχή υπηρεσιών από το νοσοκομείο.

ια. Η μέριμνα ώστε να διασφαλίζεται η πιστοποίηση, σύμφωνα με Διεθνή Πρότυπα, όσον το δυνατόν περισσοτέρων υπηρεσιών του νοσοκομείου.

ιβ. Η κατάρτιση, σε ετήσια βάση, προγράμματος ερευνητικών προγραμμάτων και πρωτοκόλλων, καθώς και η παρακολούθηση της υλοποίησης τους.

ιγ. Η ευθύνη οργάνωσης και διοικητικής υποστήριξης όλων των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του νοσοκομείου.

ιδ. Η εκπόνηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων για όλο το προσωπικό του νοσοκομείου.

ιε. Η ευθύνη υλοποίησης και παρακολούθησης προγραμμάτων έρευνας και εκπαίδευσης, που επιχορηγούνται από Ελληνικές ή διεθνείς πηγές.

ιστ. Η ευθύνη αξιολόγησης των προγραμμάτων έρευνας και εκπαίδευσης του νοσοκομείου. Εκπονεί τις διαδικασίες για τον εντοπισμό των αναγκών εκπαίδευσης του προσωπικού, αξιολόγησης των αποτελεσμάτων της παρεχόμενης εκπαίδευσης, καθώς και τήρησης του σχετικού αρχείου ερευνητικών προγραμμάτων και εκπαιδευτικών σεμιναρίων.

ιζ. Η ευθύνη παρακολούθησης σε συνεργασία με την Ιατρική Υπηρεσία, του αρχείου των εγκεκριμένων κλινικών δοκιμών και ερευνητικών πρωτοκόλλων.

Στελέχωση και Επικοινωνία

  Τηλέφωνα E-mail
Βασιλική Γεωργουσοπούλου, ΠΕ Νοσηλεύτρια 2551353480 education@pgna.gr
Βασιλική Γεωργουσοπούλου, ΠΕ Νοσηλεύτρια 2551353480 grpoiothta@pgna.gr