– Ιστορικά στοιχεία από ιδρύσεως του ΠΓΝΑ έως και σήμερα.
Το Νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης ιδρύθηκε το έτος 1939 με την ονομασία «Κρατικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης». Ο πρώτος «οργανισμός» του δημοσιεύθηκε στην ΕτΚ στο ΦΕΚ.344/29-8-1939, τεύχος Α’.

Σύμφωνα με τον πρώτο οργανισμό το Νοσοκομείο διαιρούνταν σε δύο υπηρεσίες, την Ιατρική και την Διοικητική. Η Ιατρική περιελάμβανε τις κλινικές, τα εξωτερικά ιατρεία, την νοσηλευτική υπηρεσία και το φαρμακείο. Η Διοικητική υπηρεσία περιελάμβανε την γραμματεία και την οικονομική υπηρεσία. Το προσωπικό του τότε Νοσοκομείου ανέρχονταν σε 26 άτομα, ήτοι 13 διοικητικούς υπαλλήλους, 5 επιστημονικό και 8 νοσηλευτικό προσωπικό.

Από τότε έως το 1990 εγένοντο συνολικά 19 τροποποιήσεις του αρχικού οργανισμού.
– Με την δημοσίευση του ΠΔ.225 τον Σεπτέμβριο του 2002, ολοκληρώθηκε η συγχώνευση του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης και του Γενικού Νοσοκο-μείου Αλεξανδρούπολης σε μία μονάδα με την επωνυμία «Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης».
(ΦΕΚ.208/05-09-2002 τ Α?)

– Θυγατρικοί Οργανισμοί & Υπηρεσίες.
α) Κ.Υ. Σουφλίου (περιλαμβάνονται Περιφερειακά Ιατρεία).
β) Κ.Υ. Σαμοθράκης (περιλαμβάνονται Περιφερειακά Ιατρεία). (Συνολικά 29 ΠΙ)
γ) Τ.Ε.Ε. Α? Κύκλου Νοσηλευτικής (Νοσηλευτική Σχολή)

– Έτος συστέγασης με το Ιατρικό Τμήμα του ΔΠΘ.
α) Π.Δ.459/26-11-1987 (Ίδρυση Κλινικών και Εργαστηρίων στο Τμήμα Ιατρικής του ΔΠΘ)
β) αρ.Α3β/οικ.7956/31-05-1988 ΚΥΑ περί «Εγκαταστάσεως και λειτουργίας Πανεπιστημια-κών Κλινικών και εργαστηρίων του Τμήματος Ιατρικής του ΔΠΘ στο ΓΠΝΑ»
γ) αρ.2/21/20-10-1988 απόφαση ΔΣ «Χωροταξική τοποθέτηση Πανεπιστημιακών Κλινικών και εργαστηρίων του Τμήματος Ιατρικής του ΔΠΘ στο ΓΠΝΑ»Το νέο Νοσοκομείο είναι δυναμικότητας 673 κλινών.

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ
– Τέλος θα πρέπει να σημειωθεί ότι σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τις οδηγίες της ΔΕΠΑΝΟΜ η όλη σχεδίαση του Νοσοκομείου έχει γίνει με τέτοιο τρόπο, ώστε να συμβάλλει στην εξοικονόμηση ενέργειας. Για τον λόγω αυτό, αν και το Νοσοκομείο διαθέτει πλήρη κεντρικό κλιματισμό, δόθηκε ιδιαίτερη βαρύτητα στην συμβολή του ηλιασμού, του φυσικού φωτισμού και του φυσικού δροσισμού στην διαμόρφωση άνετου εσωτερικού κλίματος.