ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ – ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ (15) ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΟΥ

Π.Γ.Ν. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΕΝΟΣ (1) ΕΤΟΥΣ

(Κωδικός CPV50750000-7)

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 11/2019

ΚΡΙΤΗΡΙΟΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Η ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ AΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΗΝ ΤΙΜΗ.

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΣΟΥ45.000,00€

ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ 24%

.ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ: 612/0ΜΕ ΑΔΑ: ΨΟΜΡ4690Ω3-ΞΣΚ