ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

4η  Υ.ΠΕ  ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΒΡΟΥ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΗ

 

   
 

                   ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ : 24/1/2018

 

                   ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ  :  444

 

 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ( .2019)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

«Εκλογών για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων των εργαζομένων

(ιατρών και λοιπού προσωπικού)

στο Διοικητικό Συμβούλιο του

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΕΒΡΟΥ

(Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης και Γ.Ν. Διδυμοτείχου)».

 

 

Ο Διοικητής του Πα.Γ.Ν. ΕΒΡΟΥ  

 

Έχοντας Υπόψη

 1. Τις διατάξεις του Ν.3329/2005, άρθρο 4.
 2. Την αριθμ. ΔΥ1δ/οικ. 35509/2007 υπουργική απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 421//27-03-2007 περί καθορισμού τρόπου και διαδικασίας εκλογής εκπροσώπου εργαζομένων στο Διοικητικό Συμβούλιο των Νοσοκομείων του ΕΣΥΚΑ.
 3. Τις διατάξεις του Ν. 3984/2011 (ΦΕΚ 150/Α/27-06-2011).
 4. Τις διατάξεις του Ν. 4052/2012 (ΦΕΚ 41/Α/01-03-2012).
 5. Το με αριθμ. πρωτ. ΔΥ1δ/Γ.Π. οικ. 8801/23-01-2014,  έγγραφο του Υπουργείου Υγείας, Διεύθυνση Προσωπικού.

 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ  

 

Εκλογές για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων των εργαζομένων του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ  ΕΒΡΟΥ

(Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης & Γ.Ν. Διδυμοτείχου),

στο Διοικητικό Συμβούλιο του Π.Γ.Ν.Εβρου

 

Α) Ενός (1) εκπροσώπου ιατρών καθώς και του αναπληρωτή του, οι οποίοι υπηρετούν στο Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης και στο Γ.Ν. Διδυμοτείχου.

 • Δικαίωμα συμμετοχής στην εκλογή (εκλέγειν και εκλέγεσθαι) έχουν όλοι οι ιατροί ΕΣΥ, όλοι οι ιατροί μέλη ΔΕΠ και οι ειδικευόμενοι ιατροί, που υπηρετούν στο Π.Γ.Ν.Αλεξανδρούπολης και στο Γ.Ν. Διδυμοτείχου.

Β) Ενός (1) εκπροσώπου για το λοιπό προσωπικό (πλην ιατρών) καθώς και του αναπληρωτή του, οι οποίοι υπηρετούν στο Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης και στο Γ.Ν. Διδυμοτείχου.

 •  Δικαίωμα συμμετοχής στην εκλογή (εκλέγειν και εκλέγεσθαι) έχουν οι εργαζόμενοι όλων των κλάδων (πλην ιατρών) που υπηρετούν με οποιαδήποτε σχέση εξαρτημένης εργασίας στο Π.Γ.Ν.Αλεξανδρούπολης και στο Γ.Ν. Διδυμοτείχου

 

Γ)  δεν έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθε και δεν συμπεριλαμβάνονται στους καταλόγους.

 

 • Επικουρικοί γιατροί, εξειδικευόμενοι, γιατροί ΚΕΕΛΠΝΟ, πανεπιστημιακοί υπότροφοι, μέλη ΔΕΠ μη ασκούντες κλινικό έργο, συνταξιοδοτούμενοι από 1/1/2019, αποσπασμένοι από άλλα Νοσοκομεία ή Κ.Υγείας.,  εργαζόμενοι μέσω ΟΑΕΔ, εργαζόμενοι μέσω ΚΕΕΛΠΝΟ, συμβασιούχοι εργαζόμενοι, αποσπασμένοι από άλλες υπηρεσίες του Δημοσίου, και όσοι έχουν τεθεί σε αργία ή διαθεσιμότητα.
 •  Οι αποσπασμένοι υπάλληλοι εκλέγουν και εκλέγονται στην Υπηρεσία που ανήκουν οργανικά.

 

Α΄

 

 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ

 

Για την ανάδειξη  ενός (1) εκπροσώπου ιατρών, στο  Διοικητικό Συμβούλιο του Π.Γ.Ν.Έβρου, καθώς και του αναπληρωτή του, οι οποίοι υπηρετούν στο Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης και στο Γ.Ν. Διδυμοτείχου.

 

ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΥΛΕΥΣΗ

ΟΣΟΙ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΚΑΙ ΕΧΟΥΝ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΟΥ ΕΚΛΕΓΕΙΝ ΚΑΙ ΕΚΛΕΓΕΣΘΑΙ

 

ΣΤΙΣ 4/02/2019 ΗΜΕΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ   

ΩΡΑ 8.30 π.μ.

στο αμφιθέατρο  του Π.Γ.Ν Αλεξανδρούπολης.

 

 

Β΄

 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ

 

Για την ανάδειξη  ενός (1) εκπροσώπου για το λοιπό προσωπικό (πλην ιατρών),  στο  Διοικητικό Συμβούλιο του Π.Γ.Ν.Έβρου, καθώς και του αναπληρωτή του, οι οποίοι υπηρετούν στο Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης και στο Γ.Ν. Διδυμοτείχου.

 

 

 

 

ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΥΛΕΥΣΗ

ΟΣΟΙ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΚΑΙ ΕΧΟΥΝ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΟΥ ΕΚΛΕΓΕΙΝ ΚΑΙ ΕΚΛΕΓΕΣΘΑΙ

 

 

ΣΤΙΣ 4/02/2019 ΗΜΕΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ   

& ΩΡΑ 8.30 π.μ.

στο αμφιθέατρο  του Π.Γ.Ν Αλεξανδρούπολης.

 

 

 • Η συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία εφόσον οι παρόντες υπερβαίνουν κατά ένα (1) τα άτομα που είναι γραμμένα στην κατάσταση και λείπουν. Σε περίπτωση μη απαρτίας των εκλογέων στη συνέλευση για την εκλογή της Εφορευτικής Επιτροπής,   η συνέλευση  θα επαναληφθεί την ίδια ημέρα στις 9.30 π.μ., με όσους παρευρίσκονται στο αμφιθέατρο και για να υπάρχει απαρτία χρειάζεται το 30% των υπαλλήλων που είναι γραμμένοι στην  κατάσταση, χωρίς   να υπολογίζεται το κλάσμα μονάδας που τυχόν προκύπτει.
 • Εάν και πάλι δεν επιτευχθεί απαρτία, η Εφορευτική Επιτροπή θα συγκροτηθεί με δημόσια κλήρωση, η οποία θα γίνει από τον Διοικητή του Π.Γ.Ν.ΕΒΡΟΥ.

 

ΤΗΝ  ΔΕΥΤΕΡΑ   4/2/2019  ΚΑΙ ΩΡΑ 12:30

ΣΤΟ  ΓΡΑΦΕΙΟ του ΔΙΟΙΚΗΤΗ

 

 

*******************

 

 

Ως ημερομηνία διενέργειας της εκλογικής διαδικασίας

 

Α) Για την ανάδειξη  ενός (1) εκπροσώπου ιατρών  &

 

Β) Για την ανάδειξη  ενός (1) εκπροσώπου για το λοιπό προσωπικό (πλην ιατρών),  στο  Διοικητικό Συμβούλιο του Π.Γ.Ν.Εβρου καθώς και των αναπληρωτών αυτών, οι οποίοι  υπηρετούν στο Π.Γ.Ν.Αλεξανδρούπολης και στο Γ.Ν. Διδυμοτείχου.

 

Ορίζεται  η 14/02/2019 ημέρα  Πέμπτη     

από τις  8.30 π.μ.

στο Αμφιθέατρο του Π.Γ.Ν.ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ

 

 

 • Όσοι από τους γραμμένους στην κατάσταση των εκλογέων επιθυμούν να είναι υποψήφιοι για την εκλογή τους ως εκπροσώπου στο Διοικητική Συμβούλιο και αφού πληρούν τις προϋποθέσεις το άρθρου 7 του Ν. 3329/05, ή μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής υποβάλλουν έγγραφη δήλωση υποψηφιότητας στον Διοικητή του Π.Γ.Ν.ΕΒΡΟΥμέχρι την έναρξη της εκλογής της Εφορευτικής Επιτροπής.
 • Ήτοι  από 24.1.2019 έως και 4.2.2019 και  ώρα 08:00 π.μ

 

Για την εκλογή ενός (1) εκπροσώπου ιατρών & και του αναπληρωτή του και ενός (1) εκπροσώπου για το λοιπό προσωπικό ( πλήν ιατρών) & και του αναπληρωτή του, οι οποίοι υπηρετούν στο Π.Γ.Ν.Αλεξανδρούπολης & Γ.Ν. Διδυμοτείχου, στο Διοικητικό Συμβούλιο του  Π.Γ.Ν.ΕΒΡΟΥ επιτρέπεται η υποβολή μόνο μεμονωμένων υποψηφιοτήτων, οι οποίες καταχωρούνται σε ενιαίο ψηφοδέλτιο

 

Εάν υποβληθεί μια υποψηφιότητα, δεν διεξάγεται εκλογή.

 

 • Οι εκλογείς θα πρέπει να προσκομίσουν την αστυνομική τους ταυτότητα. Αν δεν έχουν αστυνομική ταυτότητα, προσκομίζουν κάθε άλλο αποδεικτικό της ταυτότητας έγγραφο που έχει εκδοθεί από φορέα του Δημοσίου Τομέα και φέρει φωτογραφία του υπαλλήλου.
 • Για την εκλογική διαδικασία για την ανάδειξη των προαναφερομένων εκπροσώπων, θα εφαρμοστούν οι διατάξεις της αριθμ. ΔΥ1δ/οικ. 35509/2007 απόφασης του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 421/27-03-2007 και βάσει  του με αριθμ. πρωτ. ΔΥ1δ/Γ.Π. 122023/ 13-12-2011 έγγραφου του Υπουργείου Υγείας, το

οποίο αναφέρει  «… το κατάστημα διεξαγωγής της ψηφοφορίας θα είναι το μεγαλύτερο σε οργανική δύναμη κλινών Νοσοκομείο, το οποίο έχει και την ευθύνη για την εκλογική διαδικασία. Σε περιπτώσεις που γεωγραφικά δεν είναι εφικτό να προσέλθουν όλοι οι εκλογείς στο κατάστημα του μεγαλύτερου σε οργανική δύναμη κλινών Νοσοκομείου, μπορεί να εφαρμοστεί η μέθοδος ψηφοφορίας με αλληλογραφία. Στην περίπτωση αυτή, θα πρέπει να ληφθεί μέριμνα ώστε να τηρηθούν τα προβλεπόμενα στο άρθρο 10, παρ. 10 της ανωτέρω αναφερόμενης απόφασης.»

 

 • Με επιστολική ψήφο ψηφίζουν μόνο οι υποάλληλοι που υπηρετούν σε υπηρεσία εκτός Αλεξ/πολης (Γ.Ν.Διδ/χου, Κ.Ψ.Υγείας Ορεστιάδας, ΚΕΦΙΑΠ Ορεστιάδας), ή είναι αποσπασμένοι σε Υπηρεσίες Υγείας άλλης πόλης (π.χ Αθήνα, Θεσσαλονίκη..)
 • Δεν δικαιούνται  επιστολικής ψήφου όσοι εκτάκτως απουσιάζουν για οποιαδήποτε λόγο την ημέρα της ψηφοφορίας.
 • Η επιστολική ψήφος πρέπει να παραληφθεί από τον Πρόεδρο της εφορευτικής Επιτροπής στο κατάστημα ψηφοφορίας  μέχρι την λήξη της εκλογικής διαδικασίας.

 

Η ψηφοφορία θα  διαρκέσει οκτώ (8) ώρες.

Και κάθε παράτασης αυτής είναι στην κρίση της  Εφορευτικής Επιτροπής

 

 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Π.Γ.Ν.ΕΒΡΟΥ

 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΔΑΜΙΔΗΣ