ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
4η Δ.Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Tμήμα: Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού
Αρμόδιος Υπαλ.: Ε. Τσαταλμπασίδου
Τηλ.: 2551352438
e-mail: prprosopikou@pgna.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ :22-06-2020
ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 19184

19184 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΩΦΑ04690Ω3-ΚΛΨ

Για την σύναψη Σύμβασης Έργου με έναν (1) ΠΕ ιατρό ειδικότητας Χειρουργικής Παίδων, με καθεστώς έκδοσης Δελτίου Παροχής Υπηρεσιών για την κάλυψη των αναγκών της Παν/κης Παιδοχειρουργικής Κλινικής του Π.Γ.Ν.Α. για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους.

Έ χ ο ν τ α ς  υ π ό ψ η :

1) Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 182 του Ν.4261/2014 (ΦΕΚ 107/Α΄/05-05-2014) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2) Τις διατάξεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου 34 του Ν.4325/2015 (ΦΕΚ 47/Α΄/11-05-2015).
3) Το αρ. 47 του Ν. 4633/2019 (ΦΕΚ 161/Α΄/16-10-2019) σύμφωνα με το οποίο τροποποιείται το αρ.41 του Ν. 4058/2012 (ΦΕΚ 63/Α΄/2012).
4) Την αριθμ. 18Ο/Δ.Σ. 20/17-12-2019 Απόφαση του Δ.Σ. του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Αλεξ/πολης.
5) Την αριθμ. Γ4β/Γ.Π.26892/05-06-2020 Απόφαση του Υπουργού Υγείας σχετική με την έγκριση συνεργασίας με εξωτερικό συνεργάτη ιατρό ειδικότητας ΠΕ Χειρουργικής Παίδων με καθεστώς έκδοσης δελτίου απόδειξης παροχής υπηρεσιών.
6) Τις υπηρεσιακές ανάγκες για παροχή υπηρεσιών για την κάλυψη των αναγκών της Παν/κης Παιδοχειρουργικής Κλινικής του Π.Γ.Ν.Α.

Προσκαλούμε

τους ενδιαφερόμενους ειδικούς ιατρούς ειδικότητας Χειρουργικής Παίδων σε συνεργασία με το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξ/πολης για την σύναψη Σύμβασης Έργου για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους έναντι συνολικής αμοιβής 14.000.00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., των ασφαλιστικών εισφορών και των λοιπών κρατήσεων. Η παροχή υπηρεσιών για την υλοποίηση Σύμβασης Έργου με ειδικό ιατρό ειδικότητας Χειρουργικής Παίδων θα αφορά την κάλυψη αναγκών της Παν/κης Παιδοχειρουργικής Κλινικής του Π.Γ.Ν.Α.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι:
1. Έλληνες πολίτες
2. Να έχουν την υγεία και φυσική καταλληλότητα που απαιτείται για την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν.
3. Να μην έχουν καταδικαστεί για αδικήματα ασυμβίβαστα με την δημοσιοϋπαλληλική ιδιότητα.
4. Οι άνδρες να έχουν εκπλήρωση τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν νόμιμη απαλλαγή.
5. Εφόσον προσληφθούν να εγγραφούν στη Δ.Ο.Υ ως επιτηδευματίες.
6. Να έχουν τους απαιτούμενους τίτλους σπουδών.
Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν αίτηση: είτε αυτοπροσώπως στο Τμήμα Γραμματείας (Πρωτόκολλο) του Π.Γ.Ν.Α., είτε με e-mail στο: grammateia@pgna.gr, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή με την ένδειξη «ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΠΑΙΔΩΝ» στην ταχ. δ/νση:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ
Τμήμα Γραμματείας
6ο χιλ. Αλεξανδρούπολης Κομοτηνής – Περιοχή Δραγάνα
Τ.Κ. 68100 Αλεξανδρούπολη

Μαζί με την αίτηση συνυποβάλλονται:
1. Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας
2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
3. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αναφέρουν ότι δεν έχουν καταδικαστεί για αδικήματα ασυμβίβαστα με την δημοσιοϋπαλληλική ιδιότητα.
4. Ακριβές αντίγραφο τίτλου σπουδών.
5. Άδεια άσκησης επαγγέλματος.
6. Άδεια τίτλου αντίστοιχης ειδικότητας.
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι πέντε (5) ημέρες από 23-06-2020 έως 29-06-2020. Ως ημερομηνία κατάθεσης, στην περίπτωση αποστολής των δικαιολογητικών με συστημένη επιστολή, λογίζεται η ημερομηνία αποστολής του φακέλου, η οποία αποδεικνύεται από την σφραγίδα ταχυδρομείου ή αποδεικτικό της εταιρίας ταχυμεταφοράς.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Π.Γ.Ν.Α.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΡΟΥΦΟΣ