ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (εδώ)

 

ΘΕΜΑ : «Ορισμός Διευθυντή Ιατρικής Υπηρεσίας του Π.Γ.Ν.Αλεξ/πολης»

Ο Διοικητής του Π.Γ.Ν.Αλεξ/πολης
Έχοντας Υπόψη
1) Τις διατάξεις του Ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 81/Α΄/ 04-04-2005), όπως αυτές τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν σήμερα.
2) Την αριθμ. Υ4α/39504/10.4.2012 Κ.Υ.Α (Οικονομικών – Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης -Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης), η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1156/10.4.2012 τ΄Β «Οργανισμός του Π.Γ.Ν.Αλεξ/πολης»
3) Την αριθμ. Υ4α/οικ.123900/31.12.2012 Κ.Υ.Α (Οικονομικών – Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης-Υγείας), η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 3499/31.12.2012 τ΄Β «Ενοποιημένος Οργανισμός του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης και του Γενικού Νοσοκομείου Διδυμοτείχου»
4) Την παρ.γ του άρθρου 165 του Ν. 4600/09-03-2019 περί επαναφοράς διοικητικής και περιουσιακής αυτοτέλειας σε νοσοκομεία του ΕΣΥ.
5) Την αριθμ.Γ4β/Γ.Ποικ 91633/30.12.2019 απόφαση του Υπουργού Υγείας η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1115/ Τ΄ ΥΟΔΔ/ 31.12.019, σύμφωνα με την οποία διορίσθηκε Διοικητής στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης.

6) Τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 1 του Ν.2889/2001 (ΦΕΚ 37/Α/2001), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 8 παρ. 3 του Ν. 3868/2010 (ΦΕΚ 129/Α/2010)
7) Τις διατάξεις της παρ. 20 του άρθρου 2 του Ν.3204/2003 (ΦΕΚ 296/Α/2003)
8) Τις διατάξει της παρ. 8 του άρθρου 2 του Ν.4052/2012 (ΦΕΚ 41/Α/2012)
9) Την υπ΄αριθμ. πρωτ. 25175/11.7.2017 Απόφαση του Διοικητή της 4ης Υ.ΠΕ Μακεδονίας και Θράκης σύμφωνα με την οποία ορίσθηκε Δ/ντής Ιατρικής Υπηρεσίας του Π.Γ.Ν.Αλεξ/πολης & Γ.Ν.Διδ/χου (πρώην Π.Γ.Ν.ΕΕβρου) ., με τριετή θητεία., ο Καθηγητής Παθολογίας Δ.Π.Θ , Δ/ντής της Α΄ Παν/κής Παθολογικής Κλινικής του Π.Γ.Ν.Αλεξ/πολης κ.Κων/νος Ρίτης.
10) Την αριθμ. πρωτ. 32/15.5.2020 αίτηση παραίτησης από τη θέση του Διευθυντή Ιατρικής Υπηρεσίας του Καθηγητή Παθολογίας Δ.Π.Θ , Δ/ντή της Α΄ Παν/κής Παθολογικής Κλινικής του Π.Γ.Ν.Αλεξ/πολης κ.Κων/νου Ρίτη, η οποία και έγινε αποδεκτή από τον Διοικητή της 4ης Υ.ΠΕ Μακεδονίας και Θράκης
11) Την αριθμ. πρωτ. 278/14/21.2.2014 γνωμοδότηση του Γραφείου Νομικού Συμβούλου του Υπουργείου Υγείας, σχετικά με το δικαίωμα υποψηφιότητας για τη θέση του Δντή Ιατρικής Υπηρεσίας σε νοσοκομεία του ΕΣΥ που είναι εγκατεστημένες Παν/κές Κλινικές , Εργαστήρια, Μονάδες, όπου δύναται να ορίζεται Δ/ντής Ιατρικής Υπηρεσίας Καθηγητής ή Αναπληρωτής Καθηγητής που έχει τη Διεύθυνση Κλινικής, Εργαστηρίου ή Μονάδας.
                                                                                                                          Κ Α Λ Ε Ι
Τους ενδιαφερόμενους, για τη θέση του Διευθυντή Ιατρικής Υπηρεσίας του Π.Γ.Ν.Αλεξ/πολης, να υποβάλουν αίτηση και πλήρες βιογραφικό σημείωμα στο γραφείο του Διοικητή του Π.Γ.Ν.Αλεξ/πολης, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών.
Ήτοι από 19.5.2020 ημέρα Τρίτη έως και 28.05.2020 Ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00

Ο Διοικητής του Π.Γ.Ν.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Δ. ΡΟΥΦΟΣ