α) του Συστήματος Βραχυθεραπείας Ιριδίου MicroSelectron HDR V2 και β) του Συστήματος Σχεδιασμού θεραπείας Oncentra και την συντήρηση του συνολικού εξοπλισμού συμπεριλαμβανομένου της ανανέωσης των πηγών ιριδίου για το σύστημα βραχυθεραπείας, για χρονικό διάστημα πέντε (5) ετών.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

53  −  49  =