Το έργο χρηματοδοτείται από το επιχειρησιακό πρόγραμμα ΕΣΠΑ 2014 – 2020.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου είναι 589.244 €

Η συγκεκριμένη Πράξη αφορά την ίδρυση και λειτουργία του Κέντρου Ημέρας για την Υποστήριξη Πασχόντων από Άνοια ως εξωνοσοκομειακή δομή, η οποία θα καταστεί δυνατή με την πρόσληψη του προβλεπόμενου προσωπικού σύμφωνα με το πρόγραμμα και την συνεργασία Κλινικών του Νοσοκομείου. Η περίθαλψη που θα παράσχει στην κοινότητα έχει θετικά αποτελέσματα σημαντικότερα σε σχέση και σε αντίθεση με αυτή που προσφέρεται σε νοσηλεία ή σε ίδρυμα, τόσο για την έκβαση της ασθένειας όσο και για την ποιότητα ζωής των ασθενών. Υπηρεσίες με τέτοια βάση δίνουν τη δυνατότητα παρέμβασης στην κρίση, έγκαιρης διάγνωσης και θεραπείας. Επίσης περιορίζουν τον κοινωνικό στιγματισμό. Η φροντίδα στην κοινότητα με την προϋπόθεση ότι γίνεται από ειδικούς βοηθάει στην ακριβή και πρώιμη διάγνωση, η οποία:
-Επιτρέπει πρόληψη και εύστοχες θεραπευτικές στρατηγικές, φαρμακευτικές ή μη

  • Εξασφαλίζει την έγκαιρη παρέμβαση και την υψηλότερη ποιότητα ζωής επί μακρύτερο χρονικό διάστημα. Από τα παραπάνω διαφαίνεται η παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών στους κατοίκους της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης με τη δημιουργία του πρώτου για την περιοχή Κέντρου Ημέρας Άνοιας στην Αλεξανδρούπολη. Στον προϋπολογισμό της εν λόγω Πράξης περιλαμβάνονται δαπάνες μίσθωσης ακινήτου για χρονικό διάστημα 3 ετών, δαπάνες προμήθειας του απαιτούμενου εξοπλισμού καθώς επίσης άμεσες δαπάνες μισθοδοσίας των απασχολούμένων και έμμεσες δαπάνες που προκύπτουν από την μισθοδοσία αυτών.

Με την ολοκλήρωση της πράξης επιτυγχάνεται ο στόχος: Αναβάθμιση υποδομών υγείας και κοινωνικής φροντίδας.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

2  +  2  =