Σύμφωνα με την Υπουργική απόφαση Α3α/οικ.23.12.2016 συντάσσεται Λίστα Χειρουργείων ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΙΣΤΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ

Leave a Reply

Your email address will not be published.

  +  86  =  88