Το έργο χρηματοδοτείται από το επιχειρησιακό πρόγραμμα ΕΣΠΑ 2014 – 2020.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου είναι 750.000 €

Η συγκεκριμένη Πράξη αφορά την Προμήθεια Ψηφιακού αγγειογράφου – στεφανιογράφου για τις ανάγκες της Αιμοδυναμικής Μονάδας της Πανεπιστημιακής Καρδιολογικής Κλινικής του Π.Γ.Ν.Αλεξανδρούπολης . Η εν λόγω προμήθεια πρόκειται να βελτιώσει σημαντικά το επίπεδο των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας των χρηστών του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης δίνοντας την δυνατότητα προαγματοποίησης λεπτών διαγνωστικών και επεμβατικών πράξεων για την πραγματοποίηση των οποίων οι ασθενείς θα έπρεπε να απευθυνθούν σε αντίστοιχα δημόσια ή ιδιωτικά ιδρύματα των μεγάλων αστικών κέντρων. Η εν λόγω Πράξη αποτελείται από ένα Υποέργο το οποίο περιλαμβάνει το είδος: Ψηφιακός Αγγειογράφος – Στεφανιογράφος (τεμ.1).

Με την ολοκλήρωση της πράξης επιτυγχάνεται ο στόχος: Αναβάθμιση υποδομών υγείας και κοινωνικής φροντίδας.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

92  −    =  83