ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ &

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

4η Υ.ΠΕ.  ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

 

ΓΡΑΦΕΙΟ  ΔΙΟΙΚΗΤΗ

 

TAX.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΡΑΓΑΝΑ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

ΤΗΛ: 25510 89529-25513 53182

ΦΑΞ:25510 89699

 

                        ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

 

                             ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ: 12/7/2019

                             

                           ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.:  16871

 

 

 

   ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

για προσωρινή  ανάθεση καθηκόντων Διευθυντή

στο Δ.Ι.Ε.Κ του Π.Γ.Ν. Αλεξ/πολης»

 

 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

Π.Γ.Ν.Αλεξ/πολης & Γ.Ν.Διδ/χου

 

Έχοντας Υπόψη:

 

 1. Τις διατάξεις του Ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 81/Α΄/04-04-2005), όπως αυτές τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν σήμερα .
 2. Την υπ’ αριθμ. Υ4α/39504 Απόφαση του Υπουργείου Υγείας ΦΕΚ 1156 τόμος Β/10-4-2012 Οργανισμός του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης.
 3. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. Υ4α/οικ91432 Υπουργική απόφαση «Καθορισμός αρμοδιοτήτων Ενιαίου Συλλογικού Οργάνου Διοίκησης» (ΦΕΚ 2012/09-09-2011).
 4. Τις διατάξεις του Ν. 4600/09-03-2019 «Εκσυγχρονισμός και Αναμόρφωση Θεσμικού Πλαισίου Ιδιωτικών Κλινικών, Σύστημα Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, Σύσταση Εθνικού Ινστιτούτο Νεοπλασιών και λοιπές διατάξεις », άρθρο 165

 

 1. Την αριθμ. Αριθμ. Γ4β/Γ.Π.οικ.:38747 /23.5.2019 Απόφαση του Υπουργού και του Αν.Υπουργού Υγείας σύμφωνα με την οποία παρατάθηκε η θητεία του Διοικητή του Π.Γ.Ν.Αλεξ/πολης & Γ.Ν.Διδ/χου (πρώην Π.Γ.Ν.Εβρου) από την λήξη της θητείας του και μέχρι ολοκλήρωσης της διαδικασίας επιλογής και εκ νέου διορισμού  του.

 

 1. Την αριθμ. 6679/15.12.2017  Απόφαση Διοικητή  και της εκ νέου αριθμ. 275/17.01.2018,  με περιεχόμενο « Πρόσκληση  Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προσωρινή ανάθεση καθηκόντων Διευθυντή στο Δ.Ι.Ε.Κ  του Π.Γ.Ν.Αλεξ/πολης »,  για τα εκπαιδευτικά  έτη 2017-2018 & 2018-2019.
 2. Το από 24.1.2018 Πρακτικό Αξιολόγησης, σύμφωνα με το οποίο η  ομάδα εργασίας αξιολόγησης ακολούθησε το πρόγραμμα αξιολόγησης (κριτήρια  και μοριοδότηση), όπως περιγράφεται στις προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αριθμ.6679/15-12-2017 και  275/17-01-2018.
 3. Την αριθμ. Θ 8/Δ.Σ4/31.1.2018 Απόφαση του Δ.Σ,  που αφορά την  έγκριση του  από 24.1.2018 πρακτικού  επιτροπής αξιολόγησης (με μοριοδότηση), για τη θέση Δ/ντή στο Δ.Ι.Ε.Κ του Π.Γ.Ν.Εβρου,   με προσωρινή ανάθεση καθηκόντων δύο (2) ετών), εκπαιδευτικά έτη 2017-2018 και 2018-2019,   στην Π.Θ  του κλάδου ΤΕ Νοσηλευτικής,  ως  η μόνη που έχει όλα τα προαπαιτούμενα και μέρος από  τα επιπρόσθετα δικαιολογητικά όπως προκύπτει  από τους σχετικού πίνακες του εν λόγω Πρακτικού ..
 4. Τον Οργανισμό του ΔΙΕΚ σύμφωνα με τον οποίο υπάρχουν δυο (2) θέσεις στον κλάδο ΠΕ 18 Εκπαιδευτικού προσωπικού και είναι κενές.

 

6. Την  αριθμ. Γ4α/ΓΠ 55004/15/13-6-2016 Κοινή Υπουργική Απόφαση «Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν την οργάνωση , τη λειτουργία, το προσωπικό …που αφορά τα ΔΙΕΚ… επιλογή Διευθυντή..» σε συνάρτηση με το άρθρο 14 του Ν.1566/1985 Α΄37),  και την προϋπόθεση από 1.9.2019  να κατέχουν  οι υποψήφιοι και πιστοποιημένη επάρκεια για την επαγγελματική κατάρτιση στο πλαίσιο της Διά Βίου Μάθησης, άρθρο 78 παρ. 4 του Ν.4485/2017 (ΦΕΚ114/Α/2017)

 

7. Το αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.35.46/2257/οικ.26574/14-10-2016 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικ. Ανασυγκρότησης «Αναπλήρωση προϊσταμένων οργανικών μονάδων»

8.  Το αριθμ. Γ4α/ΓΠ66702/16/9-3-2017 έγγραφο του Υπουργείου Υγείας «Προσωρινή ανάθεση καθηκόντων Δ/ντών-τριών αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας Ν.4186/2013»

9.   Τις διατάξεις του άρθρου 87 του Ν.3528/2007 όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου πρώτου του Ν.3839/2010, σύμφωνα με τις οποίες η προσωρινή ανάθεση καθηκόντων, άπτεται των καθηκόντων του Διοικητή.

10.  Τις διατάξεις του άρθρου 18 του Ν.4492/2017 «Μεταβατικές τοποθετήσεις προϊσταμένων στις νέες οργανωτικές δομές» περ. γ. «Αν δεν υπάρχουν …οι υπάλληλοι για την στελέχωση των θέσεων ευθύνης …προϊστάμενοι τοποθετούνται υπάλληλοι του οικείου φορέα που πληρούν τις προϋποθέσεις και τα προσόντα επιλογής που τίθενται ανά επίπεδο ευθύνης… Για την τοποθέτηση των υπαλλήλων συνεκτιμώνται τα ουσιαστικά προσόντα, η ποιότητα της υπηρεσιακής δραστηριότητάς τους, η γνώση του αντικειμένου του φορέα και οι εν γένει διοικητικές τους ικανότητες.

 

Α) ΚΑΛΕΙ

 

 

           Τους υπάλληλους της κατηγορίας  ΠΕ18 Νοσηλευτικής , που υπηρετούν στο Π.Γ.Ν.Αλεξ/πολης,  οι οποίοι ενδιαφέρονται για την προσωρινή ανάθεση καθηκόντων Διευθυντή-νριας στο Δ.Ι.Ε.Κ. του Π.Γ.Ν.Αλεξ/πολης  με αντίστοιχη μετακίνηση ..τους από την Νοσηλευτική Υπηρεσία στο Δ.Ι.Ε.Κ, για τα εκπαιδευτικά έτη 2019-2020 & 2020-2021, να υποβάλουν αίτηση  και τα απαραίτητα δικαιολογητικά,  στο Τμήμα Γραμματείας του Π.Γ.Ν.Αλεξ/πολης  μέσα σε αποκλειστική προθεσμία  αρχομένης από    15/7/2019  έως και 30/7/2019  

 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 • Να είναι υπάλληλοι της κατηγορίας  ΠΕ18 Νοσηλευτικής

 (Εξαιρούνται οι : ΤΕ Μαιών και ΤΕ Επισκεπτριών Υγείας)

 • Να υπηρετούν στο  Π.Γ.Ν.Αλεξ/πολης  σε μόνιμη οργανική θέση ή να υπηρετούν με απόσπαση.
 • Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε ή ΣΕΛΕΤΕ
 • Πιστοποιημένη Εκπαιδευτική Επάρκεια  Εκπαιδευτών Ενηλίκων της Μη Τυπικής Εκπαίδευσης, σε εφαρμογή του  άρθρο 78 παρ. 4 του Ν.4485/2017 που ισχύει από 1.9.2019
 • Να έχουν προϋπηρεσία   τουλάχιστον δέκα (10) ετών στον κλάδο ΤΕ Νοσηλευτικής
 • Να έχουν εκπαιδευτική προϋπηρεσία τουλάχιστον πέντε (5) ετών

ΚΡΗΤΗΡΙΑ & ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ

 

1. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 20    
1.1 ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ   14  
1.1.Α Διδακτορικό     9
1.1.Β Μεταπτυχιακό     6
1.1.Γ Δεύτερο Πτυχίο (δεν λαμβάνεται υπόψη πτυχίο ΣΕΑΕΤΕ μονοετούς φοίτησης και δεύτεροι μεταπτυχιακοί ή διδακτορικοί τίτλοι)     5
 • Μεταπτυχιακές σπουδές (μεταπτυχιακό, διδακτορικό) στην Εκπαίδευση Ενηλίκων, στη Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση, στη Διά Βίου Εκπαίδευση και στη Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων, λαμβάνουν το μέγιστο αριθμό μορίων.
 • Σπουδές (μεταπτυχιακό, διδακτορικό) σε άλλες ειδικεύσεις-κατευθύνσεις μοριοδοτούνται αντίστοιχα με 2 μόρια λιγότερο.
 • Αν ο υποψήφιος έχει διδακτορικό και μεταπτυχιακό τίτλο, μοριοδοτείται μόνο το διδακτορικό δίπλωμα
 • Η κατοχή δεύτερου μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου σπουδών δεν μοριοδοτείται επιπροσθέτως
1.2 ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ

Αηό δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς εκπαίδευσης

(Μοριοδοτείται η παρακολούθηση αποκλειστικά ολοκληρωμένων επιμορφώσεων) (Δεν μοριοδοτούνται επιμορφώσεις διάρκειας μικρότερης των 15 ωρών, καθώς και Ημερίδες, Διημερίδες, Συνέδρια κ.λ.π. και επιμόρφωση που ήταν προαπαιτούμενη για την πιστοποίηση εκπαιδευτών Μητρώου ΕΟΠΠΕΠ/ΕΚΕΠΙΣ)

  6  
1.2.Α Σε θέματα σχετικά με το θεσμό της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης

(0,25 μόρια ανά 50 ώρες, με μέγιστο αριθμό μορίων 2)

    2
1.2.Β Στις αρχές Εκπαίδευσης Ενηλίκων (επιμόρφωση εκτός θεμάτων κατάρτισης)

(0,25 μόρια ανά 50 ώρες, με μέγιστο αριθμό μορίων 2)

    2
1.2.Γ Στη Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων

(0,25 μόρια ανά 50 ώρες, με μέγιστο αριθμό μορίων 2)

    2
2. ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

(Στη διδακτική εμπειρία δεν προσμετράται χρόνος άδειας άνευ αποδοχών, εκπαιδευτικής άδειας ή απόσπασης σε δέση με διοικητικά καθήκοντα.

Εξαιρούνται όσοι εμπίπτουν στις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 27 του Ν. 4186/2013)

15    
2.1 Στα I.E.Κ.

(0,25 μόρια ανά 50 ώρες διδασκαλίας, με μέγιστο αριθμό μορίων 5)

    5
  Δεν μοριοδοτείται προϋπηρεσία που αναγνωρίστηκε για διορισμό στην τυπική εκπαίδευση.      
2.2 Στην Εκπαίδευση Ενηλίκων

(εκτός I.E.Κ. και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης)

(0,25 μόρια ανά 50 ώρες διδασκαλίας, με μέγιστο αριθμό μορίων 5)

Συμπεριλαμβάνεται και η διδακτική προϋπηρεσία ωρομισθίων σε Σ.Δ.Ε. η

οποία δεν έχει αναγνωριστεί νια διορισμό στην τυπική εκπαίδευση.

    5
2.3 Στην τυπική εκπαίδευση

(διδακτικό έρνο στη Πρωτοβάθμια/Δευτεροβάθμια/Τριτσβάθμια Εκπαίδευση) (1 μόριο ανά σχολικό έτος, πέραν της 8ετίας με μέγιστο αριθμό μορίων 5)

    5
3. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 16    
3.1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ   14  
3.1.Α Στα Δ.I.E.Κ. /Δ.Σ.Ε.Κ. (Διευθυντής)

(1 μόριο ανά σχολικό έτος, με μέγιστο αριθμό μορίων 6)

    6
3.1.Β Στα Δ.Ι.Ε.Κ./Δ.Σ.Ε.Κ. (Αναπληρωτής Διευθυντής- Υποδιευθυντής) (0,50 μόρια ανά σχολικό έτος, με μέγιστο αριθμό μορίων 4)     4
3.1.Γ Στην τυπική εκπαίδευση (Διευθυντής- Υποδιευθυντής) και στα ΣΔΕ

(Διευθυντής – Υποδιευθυντής)

(1 μόριο ανά σχολικό έτος, με μέγιστο αριθμό μορίων 4)

    4
3.2 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ   2  
3.2.Α Διοικητική Υπηρεσία σε I.E.Κ.

(0,50 μόρια ανά σχολικό έτος, με μέγιστο αριθμό μορίων 2)

    2
 • Η παράλληλη άσκηση καθηκόντων δεν μοριοδοτείται αθροιστικά.
 • Οποιαδήποτε διοικητική εμπειρία και προϋπηρεσία δεν μοριοδοτείται και ως διδακτική εμπειρία για την ίδια χρονική περίοδο.
4. ΑΛΛΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 5    
4.1 1η ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ   2  
4.1.Α Καλή ννώση (επίπεδο Β2)     1
4.1.Β Πολύ καλή γνώση (επίπεδο C1)     1,5
4.1.Γ Άριστη γνώση (επίπεδο C2)     2
4.2 2η ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ   1  
4.2.Α Καλή γνώση (επίπεδο Β2)     0,5
4.2.Β Πολύ καλή γνώση (επίπεδο C1)     0,75
4.2.Γ Άριστη γνώση (επίπεδο C2)     1
 • Πιστοποιητικά γνώσης ξένης γλώσσας σύμφωνα με ΑΣΕΠ.
 • Μοριοδοτείται το ανώτερο πιστοποιημένο επίπεδο.
4.3 ΓΝΩΣΕΙΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ (ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ)   2  
4.3 Πιστοποιημένη επιμόρφωση στιςΤ.Π.Ε. επιπέδου 1 του ΥΠΟΠΑΙ0 ή πιστοποιητικά γνώσης Η/Υ σύμφωνα με ΑΣΕΠ     2
ΣΥΝΟΛΟ: 56
5. ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 10    
Για τη συνέντευξη τηρείται η διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 13, παρ. 4 του ν. 3848/2010 και τη σχετική εγκύκλιο με αριθμ. Φ.353.1/23/85196/Δ1 (ΦΕΚ 1085/Β’/16-07-2010) «Καθορισμός του τρόπου τήρησης των πρακτικών και της διαδικασίας συνέντευξης των υποψηφίων στελεχών της εκπαίδευσης». Η συνέντευξη μαγνητοφωνείται yia τη διασφάλιση της διαφάνειας.

Ι.Μέσω της συνέντευξης εκτιμώνται η προσωπικότητα, η επαγγελματική ανάπτυξη και η ικανότητα του υποψηφίου όπως η αντιληπτική ικανότητα, η ικανότητα επικοινωνίας, η ικανότητα συνεργασίας, η ικανότητα ανάπτυξης πρωτοβουλιών και

 

 

επίλυσης προβλημάτων, ιδίως διδακτικών, οργανωτικών και λειτουργικών, η ικανότητα να δημιουργεί κατάλληλο
εκπαιδευτικό περιβάλλον και να εμπνέει τους εκπαιδευτικούς στην άσκηση των καθηκόντων τους.

 1. 2.        Η διαδικασία περιλαμβάνει

α)την προετοιμασία του υποψηφίου πάνω σε μία μελέτη περίπτωσης
β) την παρουσίαση του βιογραφικού του από κάποιο μέλος της επιτροπής
γ) την παρουσίαση του θέματος που επεξεργάστηκε

 1. 3.        Για                 τη  μοριοδότηση της συνέντευξης η επιτροπή συνεκτιμά και τα παρακάτω σημεία:

τα στοιχεία που ο υποψήφιος αναφέρει στο βιογραφικό του σημείωμα τα οποία αποδεικνύονται με παραστατικά
(αντίγραφα, βεβαιώσεις) και τα οποία δεν έχουν μοριοδοτηθεί, όπως άλλες σπουδές, επιμόρφωση και μετεκπαίδευση,
οργάνωση εκπαιδευτικών συνεδρίων, σεμιναρίων και εκπαιδευτικών προγραμμάτων ή συμμετοχή σε αυτά με την
ιδιότητα του εισηγητή, του μέλους της επιστημονικής ομάδας ή του επιμορφωτή, συγγραφικό και ερευνητικό έργο,
πρωτοβουλίες σε σχέση με το εκπαιδευτικό έργο, υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων και εφαρμογή καινοτομιών
σχετική με την εκπαίδευση_______________________________________________________________________________________________________

 

 

 

Β) Με την κάλυψη μόνιμης θέσης  Δ/ντή-ντριας στο  ΔΙΕΚ του Π.Γ.Ν.ΑΛεξ/πολης., παύει αυτοδίκαια η  ως άνω διαδικασία, σε όποιο στάδιο και αν βρίσκεται.

 

 

Γ)  Ορίζει  ομάδα εργασίας για την αξιολόγηση των υποψηφίων αποτελούμενη από τους κατωτέρω:

 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

1Γκουτζιβελάκης Αθανάσιος, Δ/ντής  Νοσηλευτικής Υπηρεσίας

2)  Παντίρη Γεωργία , Υποδ/ντρια Διοικητικής Υπηρεσίας

3)  Κασπαρίδου Παναγιώτα, Προϊσταμένη Γραφείου Κίνησης Ασθενών

 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

1 Μπαλντούκου Ευστρατία,  Τομεάρχης  Α΄ Παθολογικού Τομέα

2)   Τσαταλμπασίδου Εφη,  Προϊσταμένη Διαχ.Ανθρώπινου Δυναμικού

3)   Κεκές Θεόδωρος ,      Προϊστάμενος Γραμματείας Εξ.Ιατρείων- ΤΕΠ

 

Η  διαδικασία  θα ολοκληρωθεί από την ως άνω ομάδα εργασίας , εντός δέκα πέντε (15)  ημερών από την παραλαβή των αιτήσεων των υποψηφίων.

 

 

 

 

            Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

            Π.Γ.Ν.ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ & Γ.Ν.ΔΙΔ/ΧΟΥ

 

 

            ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΑΜΙΔΗΣ

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

7  +  3  =