ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

4η  Υ.ΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  ΘΡΑΚΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΒΡΟΥ-

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ Π.Γ.Ν.ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ

 

Ταχ. Διεύθ: Περιοχή Δραγάνα-Αλεξ/πολη

Πληρ.: Γραφείο Διοικητή

Τηλ. 2551089529

Φαξ: 2551089699

 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

    

                       ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ: 26/3/2019

                          ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 1621

 

 

 

 

 

 

Προς:

όλα τα μέλη του Χειρουργικού Τομέα (μέλη Δ.Ε.Π. και Ε.Σ.Υ.)

Ανάρτηση στον πίνακα ανακοινώσεων, την είσοδο του αμφιθεάτρου και το γραφείο διοικητή.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ

 

ΘΕΜΑ : «Πρόσκληση σε Γενική Συνέλευση του  χειρουργικού τομέα προς εκλογή επιτροπής χειρουργείου»

Ο Διοικητής  του  Π.Γ.Ν.Εβρου 

Έχοντας  Υπόψη

 

 1. Τις διατάξεις του Ν. 3329/2005 « Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 81/Α΄/ 04-04-2005), και ειδικότερα το άρθρο 7 που ορίζει τις αρμοδιότητες Διοικητή, όπως αυτές τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν σήμερα.
 2. Την υπ’ αριθμ. Υ4α/39504 Απόφαση του Υπουργείου Υγείας ΦΕΚ 1156 τόμος Β/10-4-2012  Οργανισμός του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης.
 3. Την υπ΄αριθμ. Υ4α/οικ 91432 Απόφαση του Υπουργείου Υγείας «Καθορισμός αρμοδιοτήτων Ενιαίου Συλλογικού Οργάνου Διοίκησης» (ΦΕΚ 2012/09-09-2011τ΄ Β).
 4. Το ΦΕΚ 3499/31.12.2012 τ΄Β «Ενοποιημένος Οργανισμός του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης και του Γενικού Νοσοκομείου  Διδυμοτείχου»
 5. Το  ΦΕΚ 4316/τ.Β./30-12-2016 απόφαση του Υπουργού Υγείας για τη λίστα χειρουργείου.
 6. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. Α3α/οικ.4121 εγκύκλιο του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας.
 7. Το Ν. 3754/τ. Α΄ /ΦΕΚ 43/11-03-2009 άρθρο 4/Θ/γ.
 8. Την υπ’ αριθμ. πρωτ.: 596/27-01-2017 Απόφαση Διοικητή με θέμα: «Πρόσκληση για Γ.Σ. Χειρουργικού Τομέα για εκλογή επιτροπής χειρουργείου»
 9.  Την υπ’ αριθμ. πρωτ.: 1167/28-02-2017 Απόφαση Διοικητή με θέμα: «Συγκρότηση Επιτροπής Χειρουργείου του ΠΓΝ ΕΒΡΟΥ- Ν.Μ. ΠΓΝ Αλεξανδρούπολης»,.

10.Η υπ’ αριθμ. πρωτ.:. 422/20019  Απόφαση Διοικητή ,η οποία απέβη άκαρπη

11.Η υπ’ αριθμ. πρωτ.:.1367/12-3-2019 Απόφαση Διοικητή ,η οποία απέβη άκαρπη

12.Η υπ’ αριθμ. πρωτ.:.1476/16-3-2019 Απόφαση Διοικητή

Αποφασίζει

 

Επειδή δεν ενημερώθηκαν εγκαίρως τα κληρωθέντα μέλη της εφορευτικής επιτροπής , μεταφέρεται η ημερομηνία των εκλογών την Δευτέρα 08-04-2019 και ώρα 10 π.μ.-2 μ.μ. στην αίθουσα του επιστημονικού συμβουλίου. Εκλέγεται 1 αναισθησιολόγος με βαθμό καθηγητή ή αναπληρωτή καθηγητή, ή συντονιστή διευθυντή ΕΣΥ, ή διευθυντή ΕΣΥ και τον αντίστοιχο αναπληρωματικό του. Εκλέγεται 1 γιατρός οιασδήποτε χειρουργικής ειδικότητας  με βαθμό καθηγητή ή αναπληρωτή καθηγητή, ή συντονιστή διευθυντή ΕΣΥ, ή διευθυντή ΕΣΥ και τον αντίστοιχο αναπληρωματικό του. Το τρίτο μέλος της επιτροπής είναι η εκάστοτε προϊσταμένη του Χειρουργείου.

Υποψηφιότητες κατατίθενται στον Πρόεδρο της εφορευτικής επιτροπής εώς την Παρασκευή 5/4/2019 και ώρα 12 το μεσημέρι .

 

 

 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Π.Γ.Ν.ΕΒΡΟΥ

 

 

 

ΔΗΜΉΤΡΙΟΣ ΑΔΑΜΙΔΗΣ

 

Κοινοποίηση:

 1. Διευθυντή Ιατρικής Υπηρεσίας
 2. Διευθυντή Χειρουργικού Τομέα
 3. Μέλη εφορευτικής επιτροπής

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

88  −  87  =