ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΈΒΡΟΥ (ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ Π.Γ.Ν. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ) MIS 5034812

Το έργο χρηματοδοτείται από το επιχειρησιακό πρόγραμμα ΕΣΠΑ 2014 – 2020.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου είναι 500.000 €

Η συγκεκριμένη Πράξη αφορά την Προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού, για τις ανάγκες του ακτινοθεραπευτικού τμήματος του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Έβρου (Νοσηλευτική Μονάδα Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης). Η Προμήθεια αξονικού τομογράφου εξομοίωσης ακτινοθεραπείας θα βελτιώσει σημαντικά το επίπεδο των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας των χρηστών του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης δίνοντας την δυνατότητα προαγματοποίησης ακτινοθεραπειών για την πραγματοποίηση των οποίων οι ασθενείς θα έπρεπε να απευθυνθούν σε αντίστοιχα δημόσια ή ιδιωτικά ιδρύματα των μεγάλων αστικών κέντρων. Η εν λόγω Πράξη αποτελείται από ένα Υποέργο το οποίο περιλαμβάνει το είδος “Αξονικός τομογράφος εξομοίωσης ακτινοθεραπείας”.

Με την ολοκλήρωση της πράξης επιτυγχάνεται ο στόχος: Αναβάθμιση υποδομών υγείας και κοινωνικής φροντίδας.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

71  +    =  81