Νέα δημοσίευση του Καθηγητή Παθολογίας-Σακχαρώδους Διαβήτη Νικολάου Παπάνα με διεθνή συμμετοχή:

Novel molecular markers of cardiovascular disease risk in type 2 diabetes mellitus.

Giglio RV, Stoian AP, Haluzik M, Pafili K, Patti AM, Rizvi AA, Ciaccio M, Papanas N, Rizzo M. Biochim Biophys Acta Mol Basis Dis. 2021 Apr 20:166148. doi: 10.1016/j.bbadis.2021.166148. Online ahead of print.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

5  +  2  =