ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 4ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

Απόφαση

ΘΕΜΑ: Διενέργεια προληπτικών εργαστηριακών ελέγχων σε εργαζόμενους μονάδων φροντίδας ηλικιωμένων στα Νοσοκομεία αρμοδιότητας της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης.

Ο Διοικητής
της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης

Έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις του Ν. 3329/2005 (ΦΕΚ 81/04.04.2005 τευχ. Α΄), «Εθνικό Σύστημα Υγείας και κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει σήμερα.
2. Την υπ΄αριθμ. Γ4β/Γ.Π.οικ. 66156/18.9.2019 Υπουργική Απόφαση, με την οποία διορίσθηκε Διοικητής της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης, ο κ. Τσαλικάκης Δημήτριος, (ΦΕΚ 761/19.9.2019, τευχ. Υ.Ο.Δ.Δ.).
3. Την υπ’ αριθμ. Δ1α/ΓΠοικ 51358 ΚΥΑ (ΦΕΚ 3437/τ.Β/14.8.2020) «Επιβολή του μέτρου του προληπτικού εργαστηριακού ελέγχου σε εργαζόμενους μονάδων φροντίδας ηλικιωμένων, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» άρθρο μόνο:
«Όλοι οι εργαζόμενοι μονάδων φροντίδας ηλικιωμένων που επιστρέφουν από άδεια υποβάλλονται σε υποχρεωτικό προληπτικό εργαστηριακό έλεγχο για κορωνοϊό COVID-19 με τη μέθοδο PCR που διενεργείται με τη λήψη στοματοφαρυγγικού ή ρινοφαρυγγικού επιχρίσματος, εντός των τελευταίων εβδομήντα δύο (72) ωρών, είτε δωρεάν από δημόσιες δομές υγείας της Χώρας είτε από ιδιωτικά εργαστήρια. Οι εργοδότες ή οι προϊστάμενοι των προσώπων αυτών υποχρεούνται να διενεργούν έλεγχο περί της πλήρωσης της ανωτέρω προϋπόθεσης, πριν υποδεχθούν τα πρόσωπα του πρώτου εδαφίου στους χώρους ευθύνης τους»
4. Τους επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος, ενόψει των επιδημιολογικών δεδομένων που επικρατούν στη Χώρα, που καθιστά αναγκαία την ελεγχόμενη επιστροφή εργαζομένων
Tαχ. Διεύθυνση : Αριστοτέλους 16
Tαχ. Κώδικας : 546 23 Θεσσαλονίκη
Πληροφορίες : Γκιρτζιμάνη Χρ.
Τηλέφωνο : 2313 327. 876
Fax : 2313 327. 845
e-mail : girtzimani@4ype.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Θεσσαλονίκη, 17/8/2020
Αρ. Πρωτ. 34107
σε μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων, προς αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς του κορωνοίού COVID-19.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Toν ορισμό των κάτωθι Νοσοκομείων αρμοδιότητας της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης για τη διενέργεια προληπτικών εργαστηριακών ελέγχων (PCR) για COVID-19 των εργαζομένων σε μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων που επιστρέφουν από άδεια, κατόπιν ραντεβού:
(1) ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ
(2) ΓΝΘ Ιπποκράτειο
(3) ΓΝΘ Άγιος Παύλος
(4) ΓΝ Σερρών
(5) ΓΝ Χαλκιδικής
(6) ΓΝ Κιλκίς
(7) ΓΝ – ΚΥ Γουμένισσας
(8) ΓΝ Καβάλας
(9) ΓΝ Δράμας
(10) ΓΝ Ξάνθης
(11) ΓΝ Κομοτηνής
(12) ΠΓΝ Αλεξανδρούπολης
(13) ΓΝ Διδυμοτείχου
Η παρούσα απόφαση αναρτάται στην ιστοσελίδα της 4ης Υ.Πε Μακεδονίας και Θράκης και αποστέλλεται σε όλες τις δομές υγείας αρμοδιότητάς της.

O ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας
Μακεδονίας και Θράκης
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΑΛΙΚΑΚΗΣ

Leave a Reply

Your email address will not be published.

  −  4  =  3