ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΈΒΡΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΓΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ – MIS 5030781

Το έργο χρηματοδοτείται από το επιχειρησιακό πρόγραμμα ΕΣΠΑ 2014 – 2020.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου είναι 1.302.500 €

Η συγκεκριμένη Πράξη αφορά την προμήθεια και εγκατάσταση ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για τις ανάγκες του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Έβρου Νοσηλευτική Μονάδα ΠΓΝ Αλεξανδρούπολης. Η εν λόγω Πράξη διαχωρίζεται σε 4 Υποέργα. Το Υποέργο 1 (Προμήθεια Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού για τις ανάγκες της ΜΕΝΝ) περιλαμβάνει τα παρακάτω είδη: α) Θερμοκοιτίδα (τεμ.2), β) Θερμοκοιτίδα Ανοικτού/Κλειστού τύπου (τεμ.1), γ)Αναπνευστήρας Νεογνικός Υψηλής Συχνότητας (τεμ.1), δ)Συσκευή Διαδερμικής Παρακολούθησης Μερικής Πίεσης Ο2 & CO2 (τεμ.1), ε)Υπερηχοκαρδιογράφος Νεογνών, Φορητός (τεμ.1),. Η προμήθεια σύγχρονου Ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για τις ανάγκες τις Μονάδας Εντατικής Θεραπείας Νεογνών βελτίωσε σημαντικά το επίπεδο των παρεχομένων υπηρεσιών υγείας στον ιδιαίτερα ευαίσθητο τομέα της παροχής υπηρεσιών υγείας σε βρέφη, σε μια μονάδα που καλύπτει τις ολοένα αυξανόμενες ανάγκες της ευρύτερης περιφέρειας. Το Υποέργο 2 (Προμήθεια Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού για τις ανάγκες της Νευρολογικής Κλινικής) περιλαμβάνει τα παρακάτω είδη: α) Διακρανιακός Υπερηχοτομογράφος, Δύο καναλιών (τεμ.1), β) Ηλεκτροεγκεφαλογράφος, Πολυκάναλος (τεμ.1). Η προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για τις ανάγκες των νευρολογικών κλινικών βελτίωσε την παροχή υπηρεσιών υγείας στους ασθενείς της περιφέρειας, σε έναν τομέα που η άμεση ιατρική ανταπόκριση διαδραματίζει ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο στην μετέπειτα εξέλιξη της πορείας του ασθενούς. Το Υποέργο 3 (Εγκατάσταση και Λειτουργία Μονάδας Παραγωγής Οξυγόνου) περιλαμβάνει τα παρακάτω είδη: α) πλήρης μονάδα παραγωγής αερίου ιατρικού οξυγόνου Ο2 (τεμ.1). Η εγκατάσταση και η λειτουργία Μονάδας Παραγωγής Οξυγόνου θωράκισε το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης, ώστε το τελευταίο να δύναται να καλύψει τις ανάγκες του σε ιατρικό οξυγόνο ανεξάρτητα από την ζήτηση, η οποία αυξάνεται σημαντικά σε περιόδους έντασης της πανδημίας covid-19. Το Υποέργο 4 (Προμήθεια Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού για τις ανάγκες του Αναισθησιολογικού τμήματος) περιλαμβάνει τα παρακάτω είδη: α)Αναισθησιολογικό Συγκρότημα Πλήρες (τεμ.10), β) Αναισθησιολογικό Συγκρότημα Βασικό (τεμ.7). H εγκατάσταση και νέου υπερσύγχρονου εξοπλισμού για τις ανάγκες του αναισθησιολογικού τμηματος βελτίωσε σημαντικά την παροχή υπηρεσιών υγείας στους ασθενείς του Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης οι οποίοι χρειάζονται οποιαδήποτε μορφή αναισθησίας, τόσο ως προς την παρεχόμενη αναισθησία, όσο και προς την παρακολούθηση των ζωτικών παραμέτρων αυτών.

Με την ολοκλήρωση της πράξης επιτυγχάνεται ο στόχος: Αναβάθμιση υποδομών υγείας και κοινωνικής φροντίδας.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

88  +    =  92