Εσωτερικός Κανονισμός του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης για την Ηλεκτρονική Έκδοση και Διακίνηση Εγγράφων – Οδηγίες

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΠΓΝΑ

*

Συμβουλές προστασίας από το ιό «WannaCry»

Η Πληροφορική Υπηρεσία είναι η κατ’ εξοχήν αρμόδια υπηρεσία για τη μηχανογραφική υποστήριξη και την αναβάθμιση των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών του Νοσοκομείου.

Στόχος της είναι να αποτελέσει ένα μοντέλο Υπηρεσίας μέσα σε ένα σύγχρονο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Εθνικού Συστήματος Υγείας, συμβάλλοντας αποτελεσματικά στην ενσωμάτωση της σύγχρονης τεχνολογίας στην καθημερινή λειτουργία του Νοσοκομείου με σκοπό τη βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών προς τους ασθενείς, την αύξηση της παραγωγικότητας και αποδοτικότητας, τη μείωση στα κόστη λειτουργίας των υπηρεσιών υγείας και τέλος την εξοικονόμηση πόρων και χρόνου.

Η Υπηρεσία Πληροφορικής διαρθρώνεται στα παρακάτω τμήμτα:

  1.    Τμήμα Λειτουργίας και Διαχείρισης Λογισμικών Εφαρμογών (Software)
  2.    Τμήμα Λειτουργίας και Διαχείρισης Δικτύων και Υπολογιστών (Hardware)

Υποδιευθύντρια Υπηρεσίας Πληροφορικής – Κάρμεν Κοντογιαννίδη