ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ/ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ Π.Γ.Ν. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ – MIS 5049440

Το έργο χρηματοδοτείται από το επιχειρησιακό πρόγραμμα ΕΣΠΑ 2014 2020.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου είναι 598.000 €

Η συγκεκριμένη Πράξη αφορά την Προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για την αναβάθμιση της λειτουργίας της Στεφανιαίας Μονάδας και των Καρδιολογικών Κλινικών Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης. Η εν λόγω προμήθεια θα αναβαθμίσει σημαντικά τις παρεχόμενες υπηρεσίες στους ασθενείς της ευρύτερης περιφέρειας, τόσο στον τομέα αντιμετώπισης εκτάκτων περιστατικών, όσο και στην πραγματοποίηση εξειδικευμένων και μή εξετάσεων, για την πραγματοποίηση των οποίων, σε διαφορετική περίπτωση, οι ασθενείς θα έπρεπε να απευθυνθούν σε δημόσια και ιδιωτικά νοσοκομεία των Αθηνών ή της Θεσσαλονίκης. Η εν λόγω Πράξη αποτελείται από ένα Υποέργο το οποίο περιλαμβάνει τα παρακάτω είδη: α) Εξοπλισμός παρακολούθησης ασθενών (9 Μόνιτορ κεντρικού σταθμού και 4συστήματα τηλεμετρίας) (τεμ.1), β) Κλίνες νοσηλείας Στεφανιαίας Μονάδας (τεμ.9), γ) Αναπνευστήρας μηχανικής υποστήριξης της αναπνοής (τεμ.2), δ) Αναπνευστήρας μη επεμβατικού μηχανισμού αερισμού (τεμ.1), ε) Φορητό σύστημα υπερηχογραφίας (τεμ.1), στ) Συσκευές προσωρινής βηματοδότησης (τεμ.2), ζ) Σύστημα απολύμανσης χώρου (τεμ.1), η) Έγχρωμος Τρισδιάστατος Υπερηχοκαρδιογράφος (τεμ.1), θ) Καρέκλες μεταφοράς ασθενή (τεμ.3).

Με την ολοκλήρωση της πράξης επιτυγχάνεται ο στόχος: Αναβάθμιση υποδομών υγείας και κοινωνικής φροντίδας.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

6  +  3  =